CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH

CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH SOẠN THẢO
THEO ĐỀ NGHỊ CỦA NGƯỜI YÊU CẦU CÔNG CHỨNG

– Người yêu cầu công chứng nộp một bộ hồ sơ như nêu tại Điểm 5.1.1 nêu trên (trừ dự thảo hợp đồng, giao dịch sẽ do cán bộ lãnh sự soạn thảo) và nêu nội dung, ý định giao kết hợp đồng, giao dịch.
– Cán bộ lãnh sự thực hiện các việc quy định tại Điểm 5.1.2 nêu trên. Trường hợp nội dung, ý định giao kết hợp đồng, giao dịch là xác thực, không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội thì cán bộ lãnh sự soạn thảo hợp đồng, giao dịch. Cán bộ lãnh sự soạn thảo hợp đồng, giao dịch trên cơ sở đề nghị của người yêu cầu công chứng, đối chiếu với Bộ luật Dân sự 2005, Luật Thương mại và các quy định pháp luật liên quan.
– Người yêu cầu công chứng tự đọc dự thảo hợp đồng, giao dịch hoặc cán bộ lãnh sự đọc cho người yêu cầu công chứng nghe. Trường hợp người yêu cầu công chứng đồng ý toàn bộ nội dung trong dự thảo hợp đồng, giao dịch thì ký vào từng trang của hợp đồng, giao dịch. Cán bộ lãnh sự ghi lời chứng; ký vào từng trang của hợp đồng, giao dịch./.