CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN

Hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, còn bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao, nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định. Việc ủy quyền có thù lao, có nghĩa vụ bồi thường của bên được ủy quyền hoặc để chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản phải được lập thành hợp đồng ủy quyền.

Nội dung hợp đồng ủy quyền:

– Người ủy quyền (ghi rõ họ tên, số, ngày cấp, cơ quan cấp hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu);
– Người được ủy quyền (ghi rõ họ tên, địa chỉ thường trú, số, ngày cấp, cơ quan cấp giấy tờ nhân thân);
– Nội dung ủy quyền;
– Thù lao (nếu có);
– Quyền và nghĩa vụ của người ủy quyền;
– Quyền và nghĩa vụ của người được ủy quyền;
– Thời hạn ủy quyền: do các bên thỏa thuận hoặc do pháp luật quy định. Thông thường, thời hạn ủy quyền thường kéo dài đến khi công việc ủy quyền được hoàn tất; nếu không có thỏa thuận và pháp luật không có quy định thì hợp đồng ủy quyền có hiệu lực một năm, kể từ ngày xác lập việc ủy quyền.
– Quy định khác;
– Chữ ký (và con dấu nếu có) của người ủy quyền và người được ủy quyền./.