CÔNG CHỨNG VĂN BẢN TỪ CHỐI NHẬN DI SẢN

Người được hưởng di sản thừa kế có thể yêu cầu công chứng văn bản từ chối nhận di sản trong vòng sáu (06) tháng kể từ ngày mở thừa kế (ngày người để lại thừa kết chết hoặc bị tuyên bố chết theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền).

Hồ sơ gồm:
– Văn bản từ chối nhận di sản cần nói rõ việc từ chối nhận di sản không nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác;
– Giấy tờ tài liệu có liên quan đến di sản;
– Giấy tờ tài liệu chứng minh người từ chối di sản là người có quyền được hưởng di sản theo pháp luật hoặc theo di chúc./.