ĐĂNG KÝ CÔNG DÂN

Hồ sơ gồm:

– Một (01) Phiếu đăng ký công dân (mẫu 01/NG-ĐKCD) ban hành kèm theo Thông tư số 02/2011/TT-BNG ngày 27/6/2011 hướng dẫn thủ tục đăng ký công dân Việt Nam ở nước ngoài) được khai đầy đủ;

– Bản chụp hộ chiếu Việt Nam hoặc giấy tờ khác có giá trị thay thế hộ chiếu Việt Nam hoặc các giấy tờ chứng minh có quốc tịch Việt Nam.

– Một phong bì có dán sẵn tem và địa chỉ của người nhận trong trường hợp người xin cấp giấy đăng ký công dân muốn nhận kết quả qua đường bưu điện./.

2013