ĐĂNG KÝ KHAI SINH

Đối với trẻ em sinh ra ở nước ngoài, có cha và mẹ đều là công dân Việt Nam, hoặc có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia là người không quốc tịch; hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn cha không rõ là ai.

Hồ sơ gồm:

+ Tờ khai đăng ký khai sinh (mẫu TP/HT-2012-TKKS.2);
+ Bản sao có chứng thực các giấy tờ để chứng minh về quốc tịch Việt Nam của cha, mẹ. Nếu là bản chụp thì xuất trình bản chính để đối chiếu;
+ Giấy chứng sinh (do cơ sở y tế của nước sở tại cấp), nếu trẻ em sinh ra ngoài cơ sở y tế thì Giấy chứng sinh được thay bằng văn bản xác nhận của người làm chứng, trong trường hợp không có người làm chứng, thì người đi khai sinh phải cam đoan về việc sinh là có thực.
+ Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận kết hôn của cha mẹ (nếu cha, mẹ của trẻ em có đăng ký kết hôn). Nếu là bản chụp giấy chứng nhận kết hôn thì phải xuất trình bản chính để đối chiếu. Trường hợp cha mẹ có giấy chứng nhận kết hôn do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài đăng ký mà chưa được cơ quan hộ tịch của Việt Nam công nhận thì phải có thêm Tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn đã đăng ký tại cơ quan hộ tịch của nước ngoài;
+ Quyết định của cơ quan có thẩm quyền Việt Nam công nhận việc cha nhận con đối với trẻ em sinh ngoài giá thú mà cha, mẹ có nguyện vọng ghi tên cha vào Giấy khai sinh của người con. Trường hợp Quyết định nayhf của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài thì CQĐD thực hiện ghi chú vào sổ hộ tịch việc nhận con đã được thực hiện tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài trước khi làm thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ. Nếu không có yêu cầu ghi tên cha vào Giấy khai sinh thì không cần Quyết định này.
+ Giấy ủy quyền (trong trường hợp cha, mẹ ủy quyền cho người khác làm thủ tục đăng ký khai sinh). Nếu người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì không cần phải có văn bản ủy quyền nhưng phải có giấy tờ chứng minh về mối quan hệ nêu trên.
+ Ngoài ra, khi nộp hồ sơ cha, mẹ hay người được ủy quyền phải xuất trình hộ chiếu hoặc giấy tờ thay hộ chiếu và giấy tờ chứng minh về tình trạng cư trú của người đó tại nước sở tại (nếu có).

Đối với trẻ sinh ra ở nước ngoài, chỉ có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia có quốc tịch nước ngoài.

Hồ sơ gồm:

+ Tờ khai đăng ký khai sinh (mẫu TP/HT-2012-TKKS.2);
+ Bản sao có chứng thực (hoặc nếu là bản chụp thì xuất trình bản chính để đối chiếu) các loại giấy tờ để chứng minh cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam;
+ Giấy chứng sinh (do cơ sở y tế của nước sở tại cấp). Nếu trẻ đã đăng ký khai sinh tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài thì thực hiện ghi vào sổ việc khai sinh đã tiến hành tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.
+ Văn bản thỏa thuận của cha mẹ nhất trí lựa chọn quốc tịch Việt Nam cho con theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam;
+ Bản sao có chứng thực Giấy Chứng nhận kết hôn của cha mẹ (nếu cha, mẹ của trẻ em có đăng ký kết hôn). Nếu là Bản chụp Giấy chứng nhận kết hôn thì phải xuất trình bản chính để đối chiếu. Trường hợp cha mẹ có giấy chứng nhận kết hôn do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài đăng ký mà chưa được cơ quan hộ tịch của Việt Nam công nhận thì phải có Tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn đã đăng ký tại cơ quan hộ tịch của nước ngoài. CQĐD thực hiện ghi chú vào sổ hộ tịch việc kết hôn đã đăng ký tại cơ quan hộ tịch nước ngoài trước khi làm thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ;
+ Quyết định của cơ quan có thẩm quyền Việt Nam công nhận việc cha nhận con đối với trẻ em sinh ngoài giá thú mà cha, mẹ có nguyện vọng ghi tên cha vào Giấy khai sinh của người con. Trường hợp Quyết định này của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài thì CQĐD thực hiện ghi chú vào sổ hộ tịch việc nhận con đã được thực hiện tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài trước khi làm thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ. Nếu không có yêu cầu ghi tên cha vào Giấy khai sinh thì không cần Quyết định này;
+ Giấy ủy quyền (trong trường hợp cha, mẹ ủy quyền cho người khác làm thủ tục đăng ký khai sinh). Nếu người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì không cần phải có văn bản ủy quyền nhưng phải có giấy tờ chứng minh về mối quan hệ nêu trên;
+ Ngoài ra, khi nộp hồ sơ cha, mẹ hay người được ủy quyền phải xuất trình hộ chiếu hoặc giấy tờ thay hộ chiếu và giấy tờ chứng minh về tình trạng cư trú của người đó tại nước sở tại (nếu có)./.

2013