KHAI TỬ

Đăng ký khai tử đúng hạn
Hồ sơ gồm
– Tờ khai cấp đăng ký việc khai tử (mẫu TP/HT-2012-TKKTNN);
– Giấy báo tử hoặc giấy tờ xác nhận về việc chết do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp;
– Hộ chiếu hoặc giấy tờ thay hộ chiếu của người chết;
– Hộ chiếu hoặc giấy tờ thay hộ chiếu của người đến khai tử;
– Nếu đã làm thủ tục khai tử tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài thì người đi khai tử không làm thủ tục đăng ký khai tử tại CQĐD nữa mà có thể yêu cầu CQĐD hợp pháp hóa Giấy chứng tử đó, chứng thực bản dịch giấy này để chuyển về nước giải quyết các thủ tục liên quan (xem Chương VI và Chương VII về “Công chứng, chứng thực” và “Hợp pháp hóa lãnh sự và chứng nhận lãnh sự”)./.

Đăng ký khai tử quá hạn

– Việc đăng ký khai tử quá hạn tại CQĐD Việt Nam chỉ được thực hiện khi công dân Việt Nam đã chết ở nước ngoài mà trên 15 ngày chưa được đăng ký khai tử (kể cả tại CQĐD Việt Nam và tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài).
– Hồ sơ phải có đủ các giấy tờ như nêu tại Mục Đăng ký khai tử đúng hạn.
Giải quyết của CQĐD:
– Sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ, cán bộ lãnh sự ghi vào Sổ đăng ký khai tử và cấp Giấy chứng tử. Trường hợp cần phải xác minh thì trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, CQĐD gửi đầy đủ hồ sơ đề nghị xác minh tới cơ quan có thẩm quyền. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị xác minh, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm trả lời CQĐD. Trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày nhận được kết quả xác minh, CQĐD tiến hành đăng ký khai tử hoặc từ chối đăng ký. Tổng thời gian giải quyết không quá 30 ngày.
– Khi cấp Giấy chứng tử, cán bộ lãnh sự ghi chú vào cột ghi chú của Sổ đăng ký khai tử nội dung sau “Đăng ký quá hạn” ./.