CHỨNG NHẬN LÃNH SỰ, HỢP PHÁP HÓA LÃNH SỰ

Hồ sơ đề nghị chứng nhận lãnh sự
– Tờ khai chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự (theo mẫu LS/HPH-2012/TK);
– Xuất trình bản chính hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp; nếu nộp hồ sơ qua đường bưu điện thì nộp bản chụp giấy tờ này (không phải chứng thực);
– Giấy tờ, tài liệu đề nghị được chứng nhận lãnh sự, đã được Bộ Ngoại giao Việt Nam chứng nhận, kèm theo 01 bản chụp giấy tờ, tài liệu này để lưu tại CQĐD;
– Trong trường hợp cần kiểm tra tính xác thực của giấy tờ, tài liệu đề nghị được hợp pháp hóa lãnh sự, cán bộ tiếp nhận hồ sơ có thể yêu cầu người đề nghị xuất trình bổ sung bản chính giấy tờ tài liệu có liên quan và nộp 01 bản chụp giấy tờ, tài liệu này để lưu tại CQĐD.

Hồ sơ đề nghị hợp pháp hóa lãnh sự
– Tờ khai chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự (theo mẫu LS/HPH-2012/TK);
– Xuất trình bản chính hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp; nếu nộp hồ sơ qua đường bưu điện thì nộp bản chụp giấy tờ này (không phải chứng thực);
– Giấy tờ, tài liệu đề nghị được hợp pháp hóa lãnh sự đã được chứng nhận lãnh sự bởi Bộ Ngoại giao hoặc cơ quan có thẩm quyền khác của nước ngoài nơi có CQĐD hoặc CQĐD kiêm nhiệm;
– 01 bản dịch giấy tờ, tài liệu đề nghị được hợp pháp hóa lãnh sự sang tiếng Việt, tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài mà cán bộ tiếp nhận hồ sơ có thể hiểu được, nếu giấy tờ, tài liệu đó không được lập bằng các thứ tiếng trên mà không cần chứng thực; người nộp hồ sơ phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản dịch;
– 01 bản chụp các giấy tờ, tài liệu nói trên (để lưu tại CQĐD);
– Trong trường hợp cần kiểm tra tính xác thực của giấy tờ, tài liệu đề nghị được hợp pháp hóa lãnh sự, cán bộ tiếp nhận hồ sơ có thể yêu cầu người đề nghị xuất trình bổ sung bản chính giấy tờ tài liệu có liên quan và nộp 01 bản chụp giấy tờ, tài liệu này để lưu tại CQĐD./.