Liên hệ

Tổng Lãnh sự quán nước CHXHCN Việt Nam
tại Perth, Australia

Địa chỉ:

Level 8, 16 St Georges Terrace,
Perth, WA 6000

Địa chỉ gửi thư:

PO Box 3122
East Perth
WA 6892

Giờ làm việc:

Sáng:  09.00 – 12.30
Chiều: 13.30 – 17.00
Thứ Hai – Thứ Sáu

 

ĐT: 08-92211158 / 93253642 / 93253645
Di động: 0470 111 668
Email: vnconsulate.perth@gmail.com