Liên hệ

Tổng Lãnh sự quán nước CHXHCN Việt Nam
tại Perth, Australia

Địa chỉ:

Level 8, 16 St Georges Terrace,
Perth, WA 6000

Địa chỉ gửi thư:

PO Box 3122
East Perth
WA 6892

Giờ làm việc: 9.00 to 17.30

Giờ tiếp khách đến làm các thủ tục về lãnh sự: Các ngày Thứ Ba – Thứ Năm – Thứ Sáu từ 09.00AM – 12.00 AM

Điện thoại:  08 – 9221 1158 ext 1/ ext 2/ ext 3

Fax: 08 – 9225 6881

Email: vnconsulate.perth@gmail.com

Website: http://vietnam-consulate.org.au

Bảo hộ công dân: Email: baohocongdan.perth@gmail.com