Liên hệ

Tổng Lãnh sự quán nước CHXHCN Việt Nam
tại Perth, Australia

Địa chỉ:

Level 8, 16 St Georges Terrace,
Perth, WA 6000

Địa chỉ gửi thư:

PO Box 3122
East Perth
WA 6892

Giờ tiếp  khách đến làm các thủ tục về lãnh sự:  

Các ngày Thứ Ba – Thứ Năm – Thứ Sáu từ 09.00AM – 12.00 AM

ĐT: 08 – 9221 1158 ext 3

Direct line: 08 – 9325 3645
Email: vnconsulate.perth@gmail.com