Liên hệ

Tổng Lãnh sự quán nước CHXHCN Việt Nam
tại Bang Tây Úc và Vùng Lãnh thổ Bắc Úc

Địa chỉ:

Level 8, 16 St Georges Terrace,
Perth, WA 6000

Điện thoại:  08 – 9221 1158 ext 1/ ext 2/ ext 3

Fax: 08 – 9225 6881

Thời gian làm việc: từ 09h00 đến 17h00

Thời gian nhận và trả hồ sơ làm các thủ tục về lãnh sự: Các ngày Thứ Ba – Thứ Năm – Thứ Sáu từ 09.15AM – 12.00 AM (trừ Ngày lễ của Úc và Việt Nam)

Địa chỉ gửi thư: PO Box 3122, East Perth, WA 6892

Email Bảo hộ công dân:  baohocongdan.perth@gmail.com

Hướng dẫn các thủ tục lãnh sự được đăng tải tại website: http://vietnam-consulate.org.au

Email văn phòng Tổng lãnh sự quán: vnconsulate.perth@gmail.com