Tin tức

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nưó’c ngoài”

Thực hiện Kế hoạch số 2338/KH-BTP ngày 07/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tim hiểu các quy định của pháp luật tiên quan đến quyền vả nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài” (sau đây gọi là Cuộc thì), cãn cứ Quyết định số 1652/QĐ-BTP ngày 01/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư phảp về việc thành lập Ban Tồ chức và Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi, Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ như sau:

ĩ. TÊN GỌI, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG THAM GĨA cuộc THI

1. Tên gọi: Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ồ nước ngoài”.

2. Phạm vi: Cuộc thi được tồ chức và phát động trên mồi trường internet, không giớỉ hạn về phạm vi địa lý.

3. Đốỉ tượng: Công dân Việt -Nam và người gốc Việt Nam.

II. NỘI DƯNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TÒ CHỨC cùộc THI

1. Nội dung thi:

Các quy định về quyền và nghĩa vụ cùa người Việt Nam à Iiúỏu nguài, người gốc Việt Nam; pháp luật về cư trúj hộ tịch, quốc tịch, chúng thục; bầu cử; xuất cảnh, nhập cành; đất đai, nhà ở; các quy định về chính sách bào hộ của Nhà nước Việt Nam đối với công dân Việt Nam tại nước ngoài cũng như chính sách của Nhà nước Việt Nam trọng việc ưu đẵi, thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trong mọi lĩnh vực.

2, Thòi gian và hình thức tổ chức Cuộc thí:

‘ 2.1. Thòi gian thỉ:

“ Cuộc thi sẽ diễn ra trong vòng 30 ngày (từ OíìOO ngày 25/10/2022 đến 24h00 ngày 25/11/2022, theo múi giờ Việt Nam (GMT +7)).

2.2. Hình thức thi:

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại địa chỉ: hfíps;//moj*go\hvn/cuocthỉỉmciu)>en và được đặt banner trên cống Thông tin điện tử Bộ Tư pháp và Cồng/Trang thông tin điện tử của một số đơn vị liên quan,

3. Cách í hire thi, số Iivo’ng câu hoi í lúi cách tính điểm Cuộc thi

3.1. Cách thức thỉ

– Để tham gia thi, người dự thỉ truy cập trực tỉếp địa chỉ cùa Cuộc thi,

– Người dự thi cần hoàn thành việc cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân trước khi vào thi.

– Người dự thi không được thay đổi thông tin khai báo trong các lần tham gia thi, thông tin này sẽ là căn cứ để Ban To chức Cuộc thỉ xác minh, xét và trao giải.

Bước í: Người dự thi truy cập vào địa chỉ Cuộc thi, điền đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân bắt buộc theo yêu cầu của Ban Tồ chức trên phần mềm,

Các trường thông tin bắt buộc gồm:

– Họ vả tên; ngày, tháng, năm sinh.

– Số chứng minh thư nhân dãn/Cãn cước công dân/số đính danh cá nhân/số hộ chiếu,

– Số điện thoại liên hệ.

Các thông tin bắt buộc nêu trên là thông tin không thay đồi và được sử dụng trong suốt quá trinh tham gia thi.

Bước 2\ Ngườỉ dự thi bấm nút (ifỵào ỉhF để vào phần trả lờỉ các câu hỏi; dự đoán số lượng người trả lời chỉnh xác tất cả các câu trắc nghiệm; nhập mã xác nhận hiển thị trên màn hình trưó’c khi bấm nút “Nộp bồi” để kết thúc lượt thi. Người dự thi được coi ỉà hoàn thành lượt thỉ khỉ nhận được thông bảo “Bạn (íũ gửi bài thi thành công” trên phần mềm Cuộc thì.

Thời gian tối đa mỗi lượt thi ỉ à 20 phút (thời gian được tính kể từ thời điềm người dự thỉ bắt đầu vào thì đến thòi điểm bấm nút nộp bài thi).

3.2. Số lượng câu hỏi thi

Số lượng câu hỏi trong một lượt thi là 20 câu hỏi (19 câu trắc nghiệm được lựa chọn ngẫu nhiên từ bộ đe của Ban Tồ chức và 0! câu dự đoán số lượng người trả ỉời chính xác tất cả các câu trao nghiệm của Cuộc thi).

3.3. Cách tính điềm Cuộc thi

a) Người dự thi được tham gia toi đa 03 lần thi. Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ lấy kết quả thi cao nhất trong các lần thi của thí sinh đế tính điểm xét giải,

b) Cách tính điểm được xác định theo thứ tự ưu tiên sau đây:

■- Người có số câu trả lòi dúng nhiều nhất.

– Ngưò‘ỉ có thời lượng hoồn thành bà ỉ thỉ ít nhất tại lượt thi được xét (dược tính trong trường họp có nhiều ngưòi có củng số câu trả lời đúng).

– Người có thời điểm nộp bài sớm nhất tại lượt thi được xét (dược tính trong trường họp có nhiều người có cùng số câu trả lời đúng và có thời gian hoàn thành bài thi như nhau).

– Người dự đoán đủng hoặc gần đúng nhất câu hỏi dự đoán số lượng người trả lòi đúng tất cả các câu trắc nghiệm (dược tính trong trường hợp có nhiều người có cùng số câu trả lài đúng, có cùng thời gian hoàn thành bà ỉ thỉ và cùng thời điểm nộp bài thi).

m. GIẢI THƯỞNG CUỘC THỈ

L Co’ cáu, số lu’ç’ng giải thưởng:

Ban Tồ chức sẽ trao 11 gỉải, gồm có 01 giải Nhất, 02 giải Nhỉ, 03 giải Ba và 05 giải Khuyến khích.

2. Cách xét giải

Người đạt giải là người có số điềm thi theo thứ tự từ cao xuống thấp (theo cách tính điềm tại mục 3.4 phần II Thể lệ Cuộc thi) cho đến khỉ chọn đủ số lượng giải theo quy định của Thể lệ.

3. Giải thưỏng:

Người đạt giải được Ban Tồ chức Cuộc thi cấp Giấy chứng nhận kèm theo hiện vậí (nếu có) và mức gỉảỉ thưởng như sau:

-.01 Gìảỉ Nhất: 6.000.000 đồng/giải (Sáu triệu đồng/giải);

– 02 Giải Nhì: 3.000.000 đồng/giải (Ba triệu đồng/gỉảỉ);

– 03 Giải Ba: 2.000.000 đồng/giải (Hai triệu đồng/giải);

– 05 Giải Khuyến khích: l.ooò.ooo đồng/giải (Một triệu đồng/gỉải).

4. Căn cứ kết quả Cuộc thi và nguồn kinh phí được quy định họp pháp (nếu có), Ban Tồ chức Cuộc thi xem xét, quyết định tăng cơ cấu giải thưởng, mức giải thường, quà tặng của Cuộc thì,

5. Việc chọn bài thi đạt giải và giải quyết những vấn đề phát si nil do Ban Tồ chức Cuộc thi quyết định,

IV, QUY ĐỊNH CÁM, KHIẾU NẠI VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

1, Các hành vi bị cấm:

– Nhở người khác thi hộ.

– Sử dụng thông tin cá nhân không chinh xác so vói thực íế để tham gia dự thi.

– Cung cấp thông tin cá nhân để người khác sử dụng tham gỉa dự thỉ.

– Dùng các biện pháp kỹ thuật can thiệp vào hệ thống làm ảnh hưởng hoặc sai lệch kết quả bài thỉ.

Ban Tổ chức Cuộc thỉ sẽ không công nhận và hủy kết quả thi cùa người dự thi nếu phát hiện người dự thì có một trong các hành vi vi phạm trên.

2. Trưòng họp có khiếu nại liên quan đến Cuộc thi, người khiếu nại gửi văn bán đến Ban Tổ chức Cuộc thi (theo địa chỉ Thường trực Ban Tồ chức Cuộc thỉ tại mục 3, phàn V Thể lệ Cuộc thi) để xem xét, giải quyết khiếu nại trước khi tiến hành trao giải thưởng. Quyết định giải quyết khỉếu nại của Ban Tổ chức Cuộc thi là quyết định cuối cùng, có hiệu lực thi hành,

V. THÔNG TIN LIÊN HỆ

1. Thông tin về Cuộc thi được đăng tải trực tiếp tại địa chỉ website: https://moj.gov. vn/cuocthitmctuyen.

2. HỖ trợ về kỹ thuật, hướng dẫn đăng ký, cách thức tham gia Cuộc thí

– Điện thoại: +84.24.6273.9468 (từ 08h00 đến 17h00 hàng ngày, theo múi giờ Việt Nam (GMT +7)).

– Em ai 1: pbgdpi@moj.gov, vn.

3. Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi

Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp, 58-60 Trần Phú, Ba Đình,

Hà Nội, điện thoại: +84.24,6273.9468.TL

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————–